Comment by ChuckTrottz

R0hQazVSVkxZcDQrcSttcUhLZHM5UVBRUWFXZFNxTld0WWRBMjFROWw0Nzh4QnZjMnQ0aTd4NlRqNTdPK2p4QjIyblExS052TEl5eXZVVkVKcFlCa0N2dUh0cVpIaVZnZGVzdkE0S1BPY2JkZllWQmdyNWp0V3A1SHZYanI5bHBmQnk3MVZXSHdYbkYycHBuUWplbjgzbXNsWjFMbWdKN2pNY05MQnc0dUE2Y0FlRnk5QkxJSGlLdlJZTWdYd1hQalEwdEtVMGhaMVBzelpDKzVoUmZLcXNNMXJkYUhVNjQ0K2dBTjJnNlYrUkV5di9FOGlBUk9ybVpWckNkTUR3RTV3NnVObnNOMStxdG5Zd05qTlVYZlpYY2Rsd3hBY3QvTjV4cmpKNkR1WmdwTmR6VFNGdmY4TzMrWGlHalA1dHJZRm5DU3JzM29kQ3JtREVQcXZ5TUxHeTZHNmNVdG1SY2FvcGVUQVdUOXZ0TXFXT3liQVpFSUhuZnIvZnJpU3F4RC9qYnhRVmtQVW9JYmU0RGxYOVRNeGduNTJtTTExS0ZNZE5TR1BmUnE3a2dlVGpBdTZYUGRway9HV21qSEFpMjlkRzV1Nmt3V2dLa0tHV3BoaHBVYXRuK1ZtdlNTQUVabHhmOXFlSzRFcFVSeXFXa2hINXo1Q1plUzE0Zm9yUHJGZW5GYlVub1lrMnFINVdwb0JkZjBUMG4vQlc5L013eTViOVBZVnNoTytuaWtmdmZsYmxleTFYbTF0bjJCWW5VWHphQ1RCMDhNTWdHRkNIdWxVcm9sYklNb2pDRklyUGNoZG56Wm9LYTFhZG5KR2JRTlo3bHlKakpPTkQxQVZ3eVlrVEdzSjl3a29pN3doaEhsb0VVc0RPZnJQa2dzV0dzK2lTOEY0enpXcEo4NTNtNWdWKzBJSFUwdnhCYzdwai9LWThKNWZ3RkdCRjI2aVBrR2NXYlNhZ1dLbGQwRFFrTDE5SjFWSjNTLythQ1hzcFhoY3dEZ0FTcXJrVlZobWJsc2xtaFBzak0vcFBmUHZjYTJLZlFSQUIxN0tveDhFUDliL2pheFlqRGdrYlpVa2EzMXNWRE56UGd3VGhjNGhLejJMZzArSml0cC83TGIzQzB3d29TMFpaYTlxSW44Q1MwdkllTEc5WGYwMjdPbEVNeVpTVU1maERnK0ZHUEdnMkJrQWpQUk0vbU1EcFdMZUxuNlpNSVhUODd4YlB1KzFKNlp2NUp3enpMVEs3TDgwMzF0aEptdkhPOFJUemlDYnpPVGl0V1ppcXh3eVRkTjh4amtWeDZsUT09