Comment by StratSam

aTdDM3VJdkxod1k5aGx3YjZuTGZMNUVPaVNUYU1XbVV2QitrNy9qMlI2OFlCT2xFbEpIYnFqZ0NQWEdML2lYdG1LSFFLSU1pT2pZQ2tQYjlPY1hnbXBSY3pZZ2E4WTdlZkg0ZWJNV3VMRE96ZEdnUHA5L2UybW05Z2x3WEhURTN4dUJSY2hDSCtLN3FoU3paUloxeFZxYjlkTElSLzZhRW02Sm1wNnFKSEsyWlM3UkZRNkI1SXhYNS9OV0tGSUVPMXI4LzZ4aTh0TFVwSk1GU1VvWnFQSC9NVmIxcmVUM0pHTXZSSUpoVFR6cVNvNHlhby9Qbm9Ba2JUd2hYanFhSEZ2bEtUS3FTQ0wwUHBKa3lKY3VGQUdUUU1kaXZRNEo5SDV6SXNUM2ErY0JiMUplSEZOUGpFRG4xV2ZmL2lXNDJ6Rzg5a0IwZ2pQNGx0UVpCNDlyNVM2N09ScVlEZ2ZYcncvek1ZdEl0alVmUks2MlptOEVZODdwME5CVUVxMWxH